fredag 29. juli 2016

Roma midt i mot?Av Nils-Petter Enstad
Forfatter

Han nevnes i fedrelandssangen, og er blitt et ikon for norsk stolthet. Men han var også Norges-historiens frekkeste bløffmaker, og den eneste som har lyktes med å gjennomføre et statskupp i Norge. Han grunnla et nytt dynasti, og i de siste 120 årene som selvstendig kongedømme satt Sverre-ætten på tronen i Norge.


Han ble født i Bergen, som sønn av håndverkerparet Unas og Gunhild. Han var en oppvakt gutt, og fem år gammel ble han sendt til sin onkel på Færøyene, hvor han fikk skolegang og ble satt i prestelære. Selv om han var prest, ble han gift og fikk i hvert fall to sønner. Som voksen vendte tilbake til Norge, og med denne ferden historien om kong Sverre begynner.

Kongssønn?
Han er selv som kilden til mesteparten av det vi «vet» om ham og hans bakgrunn. Ifølge hans egen saga var han født omkring 1151, og selv om han var født i ekteskap, skulle det ha vært kong Sigurd Munn som var hans biologiske far. Sigurd Munn (1133-55) var én av tre konger i landet på den tiden.
Det var først som voksen Sverre fikk vite hvem hans far var. Gunhild hadde nemlig vært på pilegrimsferd til Roma, og der hadde hun i et skriftemål bekjent at hun hadde en sønn med en norsk konge. Dette hadde presten hun skriftet for varslet paven om, og paven hadde personlig pålagt henne å fortelle sin sønn om dette.
Her står usannsynlighetene i kø. For det første er det lite trolig at en norsk håndverkerkone skulle ha mulighet til å reise til Roma på pilegrimsferd. Da var Nidaros et mer naturlig pilegrimsmål. At paven skulle bli informert om ett av de mange hundre skriftemål som daglig ble gitt i romerske kirker den gang som nå, er ren såpeopera. Det samme må sies om at paven personlig skulle ha gitt et pålegg som han visste ville føre til et opprør mot den sittende kongen i Norge. Det dreide seg om den første norske kongen som var blitt kronet ved en kirkelig seremoni, og som hadde tatt imot sitt rike i len fra St. Olav: Magnus Erlingsønn.

Konge
Men når Sverre først hadde gitt seg ut for å være kongssønn, var det ingen vei tilbake. Nå måtte han stå løpet ut. Han ble leder for en flokk fredløse menn, de såkalte birkebeinerne, og i 1177 lot han seg hylle som konge på Øretinget i Trøndelag.
I borgerkrigen som fulgte, ble både kong Magnus og hans far, jarlen Erling Skakke, drept, og Sverre sto igjen som seierherre i 1183.
Om han ikke hadde hatt noen dynastisk rett til å være konge, hadde han nå de politiske realiteters rett, og fra da av forelå det ingen egentlig politisk trussel mot Sverres kongedømme, som førte et nytt dynasti til makten.
Med ved å felle en konge som kirken hadde salvet og kronet, og som hadde tatt imot riket i len fra St. Olav, fikk Sverre kirken som fiende. Dette fikk store konsekvenser, blant annet ved at kongen ble lyst i bann av paven og landet belagt med interdikt. Det innebar at kirken nektet prestene å yte de kirkelige tjenester, som dåp, skriftemål og sykesalving.

Helt?
Når Bjørnstjerne Bjørnson utropte Sverre til nasjonens helt i sin fedrelandssang, var ikke det noe han fant på av seg selv. Heltebildet av Sverre har sittet dypt i folks bevissthet. Han var ifølge myten småkårsmannen som kjempet seg frem til nasjonens fremste maktposisjon, og lot seg ikke knekke av motstand. Og han «talte Roma midt i mot».
Men det blir feil å betrakte Sverre som en som beseiret kirken. Da kampen mellom kongen og kirken ble avsluttet etter Sverres død, var det ikke kongen som sto som seierherre. Etter en nesten 20 år lang stillingskrig, var det kongen som til slutt måtte be om fred. Kampen mot kirken var da heller ingen kamp mot kirken som sådan, men en kamp for Sverres egen makt og stilling som konge, og for å få kirkens aksept for dette.
Det fikk han aldri. Stillingskrigen varte til Sverres død i 1202. Han gjorde flere forsøk på å få den bilagt, dels via diplomati, dels ved hjelp av rent lureri, som et falskt pavebrev der bannet etter sigende ble hevet. På dødsleiet ga han sønnen Håkon det råd at han måtte forlike seg med kirken.

Kirken
Kong Sverre var altså ingen opprører verken mot kirken som sådan, eller mot paven og biskopene i og for seg. Snarere tvert om: Han gjorde flere fremstøt for å få kirken over på sin side, og da han ikke lyktes med det, bløffet han, og ga inntrykk av at det hadde skjedd en forsoning.
Han brukte Olavsmyten for alt hva den var verd. I sin argumentasjon påberopte han seg flittig både drømmer og åpenbaringer, slik også helgenkongen hadde gjort, men han unngikk omhyggelig å utsette seg for det «gudsbeviset» som de fleste tronpretendenter måtte gjennom for å bevise sitt krav: Jernbyrden. Det gikk ut på at man enten gikk barbent på glødende jern, eller bar glødende jern i hendene. Om Sverre tilsynelatende ble trodd av samtiden på at han var kongesønn, visste han bedre selv.
Noen har forsøkt å fremstille kong Sverre som en slags småkårsfolkets venn, en slags 1100-tallets sosialdemokrat. Det er det ingen grunn til. Han var like personlig maktbevisst som sitt forbilde Olav Haraldsson. Han kjempet mot den eksisterende eliten i landet for å kunne sette inn en ny, nemlig sine egne menn.

Betydelig
Dette innebærer ikke noen reduksjon av Sverre, verken som person eller som historisk skikkelse. Det er ingen tvil om at han var den mest betydelige kongen Norge hadde i middelalderen, og at han både politisk og militært gikk utenpå sine motstandere med god margin. Ikke minst gjorde han det i sluhet, maktvilje og utholdenhet.
Uttrykket «tale Roma midt imot» er blitt en språklig klisjé som brukes om enhver som sier seg uenig med maktstrukturer, og i særdeleshet om kirkelige maktstrukturer. Uttrykket har en klang av noe heroisk ved seg. Kanskje er det på tide å få en kritisk distanse både til uttrykket som sådan og måten det brukes på.

Publisert i Dagen 29. juli 2016

onsdag 13. juli 2016

Johnny, June & Jesus


Av Nils-Petter Enstad
Forfatter


Gjennom et kristent gjennombrudd og kjærligheten til June Carter, kom Johnny Cash seg ut av rusproblemene sine, og levde «happily ever after». Slik har historien om sangeren Johnny Cash (1932-2003) ofte vært framstilt. Det er imidlertid ikke hele historien.


Norkirken i Grimstad skal ha en «Johnny Cash-gudstjeneste» en søndag i august, leser jeg i lokalavisa. Det virker som et spennende konsept. Mange har ikke vært klar over den betydningen kristentroen hadde i Johnny Cash sitt liv, uansett hvordan det artet seg. Den var et nav i livet hans fra begynnelse til slutt.
Skulle man fristes til å tenke at det kan ikke ha vært rare navet, alle rusproblemene, utroskapen og ekteskapene tatt i betraktning, viser det bare hvor preget man er av en norsk tenkemåte som ofte har gått ut på at bare man får Jesus med på laget, ordner alt seg der og da. Sånn har nok Johnny Cash litt liv iblant vært framstilt av norske kristne – blant annet av denne forfatter. Det gikk på dunken, men så kom Jesus og June, og siden gikk det bra. At dette er en framstilling som trenger korrigeringer, betyr ikke at man av den grunn skal undervurdere verken Jesus eller June og deres betydning for Johnny Cash.

Oppvekst
Johnny Cash vokste opp i en tid og et miljø der kristen ikke først og fremst var noe man ble, men noe man var. Ikke noe sted er dette mer selvsagt i et USA der man verken har statskirke eller statsreligion, men hvor troen på Gud er trykket på pengesedlene.
Denne formen for patriotisk kristendom var en side ved Johnny Cash kunne komme til syne både i konserter og plateinnspillinger. Men den ga seg ikke de samme, ekle uttrykkene som for eksempel hos president George W. Bush, som kunne bruke messianske termer både om seg selv og USA. Johnny Cash skal da også ha sagt da noen brakte «W» på bane: - Jeg stemte ikke på ham; kan vi snakke om noe hyggeligere?
Johnny Cash var ikke ukritisk i sin patriotisme. Han stilte opp for den amerikanske urbefolkningen, han stilte opp for de fattige og han stilte opp for de som satt i fengsel. Da han ble konfrontert med at noen av hans kristne fans ikke likte dette, svarte han bare: - Da er de ikke kristne!

Gospelsanger
Som gospelsanger var Johnny Cash i verdensklasse. Hans personlige prosesser rundt tro, tvil og religion kan det sies mye om. Han skal ha blitt døpt ikke mindre enn fire ganger – blant annet i elven Jordan.
Da June døde i februar 2003 spilte mange radiostasjoner som sangen der ekteparet opptrådte sammen: «Far side banks of Jordan». Det er en litt naiv tekst der sangerne lover å vente på hverandre «ved Jordans bredd», som er et bilde på tilværelsen etter døden. Der vil den som dør først vente på den andre, og springe denne i møte når han eller hun kommer.
Ventetiden ble ikke så lang. Johnny Cash døde bare et halvt år senere. Men kort før han døde, gjorde han en innspilling av sangen «Hurt» som er blitt stående som et slags musikalsk minnesmerke både over sangeren og mannen.
Det er en sår og sliten Cash som synger. I teksten heter det blant annet:
«I wear this crown of thorns/Upon my liars chair/Full of broken thoughts/I cannot repair».
Det er en oppsummering som sier noe om selvinnsikt, men også om en forankring og et håp – og om tillit til en annen som også bare en tornekrone en gang.
Jeg er ikke fremmed for den tanken at Johnny, June og Jesus nå har møttes og sitter og jammer sammen. Da tror jeg mer på at det er sangen om tornekronen de synger, enn den om Jordans bredd.

Litteratur:
Hillburn, Robert: Johnny Cash – Livet (Oslo, 2014)
Turner, Steve: Johnny Cash - livet, kjærligheten og troen til en legende (Hovet, 2005)

Publisert i Agderposten 14. juli 2016